IMSA: 24h Daytona

24h Daytona 2023 BMW M Hybrid V8. Credit: BMW
BMW M Hybrid V8. Credit: BMW

BMW jagt den Sieg in Daytona